WOMEN'S INFORMATION NETWORK

=Organizations=By titleBy interestBy area

To find information about organizations you have to use one of three tabs:
"BY TITLES" (in order of name of organization),
"BY INTEREST" (in order of sphere of interest),
"BY AREA" (in order of area of location).


Name
Women's Topic
Town
Naberezhnye Chelny – Tatarstan, Republic
Address
423815, Naberezhnye Chelny, 53/22, kv. 182
Phone
(8439)544563, (8439)596838
Member(s) of organization
Mashkova Yelena Vladimirovna
Ogorodnikova Marina Gennadyevna
Zamorskaya Natalya R.
Sphere of interest
Publications
Research

To first page