WOMEN'S INFORMATION NETWORK

=Organizations=By titleBy interestBy area

To find information about organizations you have to use one of three tabs:
"BY TITLES" (in order of name of organization),
"BY INTEREST" (in order of sphere of interest),
"BY AREA" (in order of area of location).


Name
Eve
Registration status
Not registred
Town
Novozybkov – Bryanskaya Region
Address
243000, Novozybkov, pl. Oktyabrskoy revolyutsii, 1, kv. 2, Voyevodinoy N.F.
Phone
(08343)30595
Member(s) of organization
Voyevodina Nina Fedorovna
Bykova (Burguto) Inna Valeryevna
Solop Antonina Ivanovna
Sphere of interest
Feminism
Pedagogical Issues, Rearing of Children
Prevention and Elimination of Violence Against Women
Social Empowerment of Women
Social Protection of Women
More about organization
Offers assistance to teachers.

To first page