WOMEN'S INFORMATION NETWORK

=Organizations=By titleBy interestBy area

To find information about organizations you have to use one of three tabs:
"BY TITLES" (in order of name of organization),
"BY INTEREST" (in order of sphere of interest),
"BY AREA" (in order of area of location).


Name
Women's Business Club
Registration status
Registred
Town
Vladivostok – Primorski Krai
Year of establishment
1995
Number of members
30
Address
690106, Vladivostok, ul. P. Lumumby, 8-v, kv. 39
Phone
(4232)414273, (4232)527438
Fax
(4232)414273
E-mail
wbclub@online.su
Member(s) of organization
Fedyakina Marina Aleksandrovna
Glazkova Vera Yevgenyevna √ President
Gavrilova Yelena
Kulchenko Oksana
Kurakulova Yelena Velyevna √ Chief
Lozgovtseva Svetlana
Popel Yelena
Sphere of interest
Education, Educational Programs
Entrepreneurship
International Cooperation
Prevention and Elimination of Violence Against Women

To first page