WOMEN'S INFORMATION NETWORK

=Organizations=By titleBy interestBy area

To find information about organizations you have to use one of three tabs:
"BY TITLES" (in order of name of organization),
"BY INTEREST" (in order of sphere of interest),
"BY AREA" (in order of area of location).


Name
Women's Forum - New Politics
Registration status
Registred
Town
Volgograd – Volgograd Region
Year of establishment
1993
Address
400074, Volgograd, prosp. Lenina, 9, komn. 110 Nikulinoy D. I.
Phone
(8442)947199
Fax
(8442)973216
Member(s) of organization
Nikulina Dinara Ismagilovna √ Chair
Baranova Tatyana Nikolayevna
Chubarova V. G.
Karandysheva Rumiya Fasikhovna
Logovschina N. I.
Melashenko T. M.
Mityukova N. M.
Tugova S. Yu.
Ulyanova G. A.
Yaschenko Vera Ivanovna
Zakharova S. I.
Sphere of interest
Human Rights
Policy
Publications
Social Empowerment of Women

To first page