WOMEN'S INFORMATION NETWORK

=Organizations=By titleBy interestBy area

To find information about organizations you have to use one of three tabs:
"BY TITLES" (in order of name of organization),
"BY INTEREST" (in order of sphere of interest),
"BY AREA" (in order of area of location).


Name
Committee of Soldiers' Mothers
Town
Nizhni Novgorod – Nizhni Novgorod Region
Address
603022, Nizhni Novgorod, Oksky syezd, 2, komn. 117
Phone
(8312)306269, (8312)320325
Member(s) of organization
Lebedeva Galina Fedorovna
Speranskaya Tatyana Yuryevna
Zhukova Natalya Stanislavovna
Sphere of interest
Human Rights

To first page